EINDHOVEN - In juli en augustus 2020 verscheen in weekblad Nieuwe Revu een uitgebreid tweeluik over een 33-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze stelde daarin slachtoffer te zijn van een netwerk, dat zich zou bezighouden met gedwongen prostitutie. Bij dit netwerk waren volgens de vrouw ook medewerkers van de politie betrokken. Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant heeft de zaak beoordeeld en besloten om geen strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten naar de beschuldigingen.

De beschuldigingen waren eerder gemeld bij het OM en reden om in gesprek te gaan met de betreffende vrouw en een man die optrad als haar begeleider. Op 30 juli 2020 vond een eerste gesprek plaats, waarbij door de vrouw en de begeleider stukken werden overhandigd ter ondersteuning van de beschuldigingen en de aangifte die werd gedaan.

Geen aanknopingspunten
Na bestudering van de documenten kwam het OM tot de conclusie dat er geen concrete, objectief verifieerbare aanknopingspunten waren voor het starten van een strafrechtelijk onderzoek. Er werden geen aanwijzingen naar voren gebracht die wezen op een netwerk van gedwongen prostitutie en de betrokkenheid van politiemedewerkers daarbij.

Toezeggingen
Op meerdere momenten heeft het OM aangegeven dat wat er aan informatie lag, onvoldoende concreet was. De vrouw en haar begeleider zouden vervolgens een begin maken met het doen van een aanvullende aangifte en het delen van nieuwe stukken. Deze toezeggingen werden niet nagekomen.

Geen onderzoek
Dit alles betekent dat het OM heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek te laten verrichten naar het vermeende netwerk en de gedwongen prostitutie waarvan de vrouw slachtoffer zou zijn geworden. In een uitgebreide brief is de aangeefster van de beslissing op de hoogte gebracht.